Η HAU στο Βερολίνο / HAU in BERLIN
18/08/2016
Michel Erb Sensei, 6. Dan Aikikai Hombu
19/08/2016
Η HAU στο Βερολίνο / HAU in BERLIN
18/08/2016
Michel Erb Sensei, 6. Dan Aikikai Hombu
19/08/2016

Ελληνική Ένωση Αϊκίντο / HELLENIC AIKIDO UNION (HAU)

Ο κεντρικός πυρήνας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΪΚΙΝΤΟ διαμορφώθηκε το 2011. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΪΚΙΝΤΟ(HAU) είναι μια ένωση με μη-εμπορικούς σκοπούς προς όφελος του κοινού. Αποτελείται από ανθρώπους και συλλόγους από τους οποίους καλλιεργείται και ασκείται η τέχνη του Αϊκίντο.

Όλα τα μέλη και οι λέσχες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΪΚΙΝΤΟ έχουν άδεια από τα αρμόδια κρατικά όργανα της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΪΚΙΝΤΟ ακολουθεί ενα πρόγραμμα που συνάδει με το Ίδρυμα Αϊκικάι, το Παγκόσμιο Αρχηγείοτου Αϊκίντο, Τόκιο, Ιαπωνία (Χόμπου Ντότζο), υπό την τεχνική διεύθυνση και την εποπτεία του Μισέλ Έρμπ Σενσέι. Η διαδικασία της κατάρτισης καθοδηγείται από ειδικευμένους εκπαιδευτές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τα πτυχία τους από το Αϊκικάι.
Ιδρυτικός στόχος είναι η από κοινού εξάσκηση και η εξέλιξη των μελών των σωματείων καθώς και η διάδοση της τέχνης του Αϊκίντο στην Ελληνική Επικράτεια, με απόλυτο σεβασμό στους Νόμους του Ελληνικού κράτους, στις διατάξεις και στους όρους της Ιδρυτικής Πράξης και του Κανονισμού Λειτουργίας της ένωσης, στις αποφάσεις των οργάνων της Ένωσης καθώς επίσης στο αθλητικό ιδεώδες και ασφαλώς στις αρχές και στους κανόνες που διέπουν την τέχνη του ΑΪΚΙΝΤΟ. Αδιαπραγμάτευτες αρχές που διέπουν τις σχέσεις των μελών της ένωσης είναι ο σεβασμός προς τη ζωή, την υγεία, τη σωματική ακεραιότητα και την προσωπικότητα κάθε ανθρώπου, και έμβιου όντος, ο σεβασμός και η προστασία της φύσης, ο σεβασμός και η τήρηση τόσο των αρχών που δίδαξε και διέδωσε ο ιδρυτής του Αϊκίντο, Μοριχέι Ουεσίμπα, όσο και των κατευθυντηρίων γραμμών του επικεφαλής του Αϊκίντο (Ντόσου), ο αυτοσεβασμός, η αυτοκυριαρχία, η αυτοπειθαρχία και η συγκαταβατικότητα.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΪΚΙΝΤΟ υποστηρίζει και προωθεί το Αϊκίντο, όπως αυτό δημιουργήθηκε από τον Ιδρυτή Μοριχέι Ουεσίμπα, και όπως διαδίδεται υπό τη διεύθυνση του Ιδρύματος Αϊκικάι – Παγκόσμιο Αρχηγείο του Αϊκίντο στο Τόκιο, αναγνωρίζει δε τον ΝΤΟΣΟΥ, ως πρώτιστη αρχή στο Αϊκίντο.

Έδρα
Η έδρα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΪΚΙΝΤΟ βρίσκεται στην: Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Λιμπόνα 2, Αθήνα, Ελλάδα.

Τεχνικός Σύμβουλος
Μισέλ Έρμπ Σενσέι 6. Νταν Αϊκικάι

Πρόεδρος (Υπεύθυνος)
Πέτρος Μουλαγιάννης 4. Νταν Αϊκικάι

Τεχνική Επιτροπή
Πέτρος Μουλαγιάννης 4. Νταν Αϊκικάι (Πρόεδρος)
Χάρης Φύτρος 4. Dan Νταν Αϊκικάι
Μάκης Ποτήρης 3. Dan Νταν Αϊκικάι
Νίκος Κλάππας 3. Dan Νταν Αϊκικάι

Μέλη σχολές

Επικοινωνία
E-mail: [email protected]
Τηλ.: +30 210 7700015
Φαξ: +30 210 7704900
Διεύθυνση:  Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Λιμπόνα 2, τ.κ. 10560 Αθήνα, Ελλάδα

 


 

About HAU
The central core of Hellenic Aikido Union was formed in 2011. The HELLENIC AIKIDO UNION (HAU) is an association with non-commercial purpose to the benefit of the public. It is comprised of people and clubs from whom Aikido is cultivated and practiced.

All HAU members and clubs are licensed by the respective governmental bodies of the Hellenic Republic (Greece).

HAU follows a program consistent with the Aikikai Foundation, the Aikido World Headquarters, Tokyo, Japan (Hombu Dojo), under the technical direction and supervision of Michel Erb Sensei. The process of training is led by qualified instructors, who have obtained their degrees from the Aikikai Foundation, Tokyo, Japan.

Founding object is the joint training and development of members of the union and the dissemination of the art of Aikido in the Greek territory, while fully respecting the Laws of the Greek State, the provisions and terms of the union’s Founding Actand Operating Regulations, the decisions of the union institutions as well as the athletic ideal and certainly the principles and rules governing the art of AIKIDO. Non-negotiable principles governing the relations between the members is the respect for life, health, the physical integrity and personality of every human and living being, the respect and protection of nature, the respect and observance of the principles taught and popularized by the Founder of Aikido Morihei Ueshiba, and the guidelines of the head of Aikido (Doshu), self-respect, self-control, self-discipline and condescension.
The HELLENIC AIKIDO UNION supports and promotes Aikido, as created by the Founder Morihei Ueshiba, and as it is disseminated under the direction of theAikikai Foundation – Aikido World Headquarters in Tokyo, and recognizes DOSHU as the foremost authority οn Aikido.
Headquarters
The Headquarters of Hellenic Aikido Union is located at: Plateia Agias Irinis, Libona 2, Athens, Greece.

Technical Director
Michel Erb Sensei 6. Dan Aikikai

HAU President (Person in Charge of the HAU) 
Petros Moulagiannis 4. Dan Aikikai

Technical (Grading) Committee
Petros Moulagiannis 4. Dan Aikikai Hombu (Chairman)
Harris Fytros 4. Dan Aikikai Hombu
Gerasimos Potiris 3. Dan Aikikai Hombu
Nikos Klappas 3. Dan Aikikai Hombu
 
Member dojo

Contact
E-mail: [email protected]
Phone: +30 210 7700015
Fax: +30 210 7704900
Address:  Plateia Agias Irinis, Libona 2, 10560 Athens, Greece

 

HAU-logo copy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *